výlety po Bavorském lese

Buchenau - Großer Rachel - Lusen

742m            1453m            1373m

20.07.2006

mapa

Sony DSC V1

 

 

Tomáš Pfeifer
e-mail: tomaspfeifer.pfeifer@tiscali.cz